تدریس نشانه ی ت / اول لاله سرای دانش الغدیر

تدریس نشانه ی ت / اول لاله

😍😍😍😍😍دختر گلم مانیا جان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی "ت"میزبان امروز کلاس بودند  
ازاولیای مانیاجان هم بخاطر پذیرایی امروز بسیار سپاسگزاریم🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃

فرم نظردهی