تدریس نشانه ی "واو" / اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

تدریس نشانه ی "واو" / اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

دختر گلم محیاجان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی 
"واو"برای بچه ها هدایایی آماده کردند  😍😍😍😍😍😍😍
ازاولیای محترم محیاجان هم برای هدایای ارزشمندامروز بمناسبت تدریس جدید بسیار سپاسگزاریم 

فرم نظردهی