جشن تولد 1000 - سرای دانش الغدیر

بچّه ها با ساخت کاردستی های 1000 ، نقّاشی های مربوط به عدد هزار، با درست کردن عدد هزار روی  خوراکی هایشان  و با ساخت عدد هزار با سفال ، هنرنمایی کردند

فرم نظردهی