جشن روز دانش آموز - سرای دانش واحد الغدیر

جشن روز دانش آموز کلیه پایه ها در کنار دبیران و پشتیبان های گرامی در دبستان سرای دانش واحد الغدیر

عکس های جشن روز دانش آموز کلیه پایه ها در کنار دبیران و پشتیبان های گرامی 

فرم نظردهی