ساخت ماکت انواع عدسی در درس علوم/پنجم

ساخت ماکت انواع عدسی ها و نمایش کانون عدسی

ساخت ماکت انواع عدسی ها و نمایش کانون عدسی در آن ها و همین طور تجزیه ی نور توسط منشور ها

و ایجاد رنگین کمان  توسط دختر های گل پایه پنجم 

فرم نظردهی