شناخت نشانه ها / سرای دانش واحد الغدیر

ساختن نشانه ی آ اول و ا غیر اول

ساختن نشانه ی آ اول و ا غیر اول در درس فارسی  توسط دانش آموزان

کلاس اول بنفشه 

با هدف تفهیم بیشتر و انجام دست ورزی 


 

فرم نظردهی