سوال و کلید امتحان علوم پنجم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان علوم پنجم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان علوم پنجم

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان علوم چهارم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان علوم چهارم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان علوم چهارم

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان فارسی سوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان فارسی سوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان فارسی سوم

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان فارسی دوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان فارسی دوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان فارسی دوم

2 خرداد 1401
مشاهده
پاسخ امتحان هدیه ششم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / 1 خرداد 1401

پاسخ امتحان هدیه ششم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / 1 خرداد 1401

پاسخ امتحان هدیه ششم

1 خرداد 1401
مشاهده
سوال امتحان هدیه ششم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / 1 خرداد 1401

سوال امتحان هدیه ششم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / 1 خرداد 1401

سوال امتحان هدیه ششم

1 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان ریاضی پنجم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان ریاضی پنجم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان ریاضی پنجم

31 اردیبهشت 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان ریاضی چهارم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان ریاضی چهارم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان ریاضی چهارم

31 اردیبهشت 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان ریاضی سوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان ریاضی سوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

سوال و کلید امتحان ریاضی سوم

31 اردیبهشت 1401
مشاهده
برنامه امتحانات پایه ششم / خرداد ماه 1401 - سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات پایه ششم / خرداد ماه 1401 - سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات پایه ششم

31 اردیبهشت 1401
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان اجتماعی سوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان اجتماعی سوم-دبستان سرای دانش واحد الغدیر / خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان اجتماعی سوم

26 اردیبهشت 1401
مشاهده
جشن عبادت کلاس سوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن عبادت کلاس سوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن عبادت فرشته های کلاس سومی

24 اردیبهشت 1401
مشاهده