ساخت استوانه برای درس ریاضی پایه سوم مبحث احتمال / سرای دانش واحد الغدیر

استوانه ها و مخروط های قشنگ دخترهای قشنگ سومی، فصل احتمال ریاضی، فعّالیت ریاضی

فرم نظردهی