سالروز ازدواج حضرت علی ( ع ) و حضرت فاطمه

دیدم که به عرش شور و شوقی بر پاست برپا گر این بزم شعف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده گفتا که عروسی علی و...

فرم نظردهی