فرمول های مهم اتحادها در ریاضیات

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

 

(a+b) =a2+2ab+b2

 

اتحاد مربع تفاضل دو جمله ای🔴

 

(a-b)2 =a2-2ab+b2

 

اتحاد مربع سه جمله ای🔵 

 

(a+b+c )2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc

 

اتحاد مزدوج🔴

 

(a+b)(a-b) =a2-b2

 

اتحاد جمله مشترک🔵

 

(a+x)(a+y) =a2+(x+y)b+xy

 

اتحاد مکعب مجموع دو جمله ای🔴

 

(a+b )3=a3+3a2b+3ab2+b3

 

اتحاد مکعب تفاضل دو جمله ای🔵

 

(a-b )3=a3-3a2b+3ab2-b3

 

اتحاد مجموع مکعب دو جمله ای🔴

 

(a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3

 

اتحاد تفاضل مکعب دو جمله ای🔵

 

(a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3

فرم نظردهی