مهارت های دست ورزی

انجام دست ورزی با استفاده از قیچی، خطوط منحنی و دست ورزی با عدس و رنگ انگشتی توسط پسرهای گل پایه اول دبستان سعادت آباد

   

فرم نظردهی