آموزگار : سرکارخانم فائقه شیرازی 

دانش آموزان : آیین احمدی - سید محمد آرتین اشرف - آرسام کرمی - آرین عباسپور - ارشا شاد چهره - بردیا سرخ - برسام دلیل - پدرام تقی زاده - پرهام پاک نظری - کامیار سلیم پور -سید طاها مدنی -

فرم نظردهی