21 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 2

21 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 2

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
19 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 2

19 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی دهم سرای دانش ( جلسات سه نفره ) آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
18 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 1

18 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 1

ما در این ویدئو با ویژگی دهم سرای دانش ( جلسات سه نفره ) آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
17 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 2

17 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی نهم سرای دانش ( مشاوره تخصصی ) آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
16 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 1

16 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 1

ما در این ویدئو با ویژگی نهم سرای دانش ( مشاوره تخصصی ) آشنا می شویم .

5 خرداد 1400
مشاهده
15 - آموزش پشتیبان - ویژگی هشتم - 2

15 - آموزش پشتیبان - ویژگی هشتم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی هشتم سرای دانش ( بازیابی آموخته ها ) آشنا می شویم .

5 خرداد 1400
مشاهده
14 - آموزش پشتیبان - ویژگی هشتم - 1

14 - آموزش پشتیبان - ویژگی هشتم - 1

ما در این ویدئو با ویژگی هشتم سرای دانش ( بازیابی آموخته ها ) آشنا می شویم .

5 خرداد 1400
مشاهده
ثبت سفارش کتب انتخابی

ثبت سفارش کتب انتخابی

نحوه ثبت نام کتب درسی انتخابی

5 خرداد 1400
مشاهده
13 - آموزش پشتیبان - ویژگی هفتم - 2

13 - آموزش پشتیبان - ویژگی هفتم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی هفتم سرای دانش ( آزمون های برنامه ای ) آشنا می شویم .

5 خرداد 1400
مشاهده
سوال و کلید امتحان نهایی نیمسال دوم جامعه شناسی 3 - هماهنگ کشوری

سوال و کلید امتحان نهایی نیمسال دوم جامعه شناسی 3 - هماهنگ کشوری

5 خرداد 1400
مشاهده
چهارم خرداد، روز دزفول، روز مقاومت و پایداری

چهارم خرداد، روز دزفول، روز مقاومت و پایداری

چهارم خرداد سالروز مقاومت مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران عراق در زمان دفاع مقدس، موجب شد این تاریخ به نام روز ملی مقاومت و پایداری در تقویم ثبت...

5 خرداد 1400
مشاهده
آزمون عملکردی هماهنگ آموزش و پرورش

آزمون عملکردی هماهنگ آموزش و پرورش

اداره کل آموزش پرورش طبق دستورالعمل ارسال شده در نظر دارد  آزمون هماهنگی جهت سنجش یادگیری برای پایه های اول ، دوم و ششم برگزار نماید.

5 خرداد 1400
مشاهده