نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم ریاضی چهارم _ دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم ریاضی چهارم _ دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم ریاضی چهارم _ دبستان شریعتی خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم ریاضی پنجم _ دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم ریاضی پنجم _ دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم ریاضی پنجم _ دبستان شریعتی خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی سوم - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی سوم - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی سوم - دبستان شریعتی خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی دوم - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی دوم - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی دوم - دبستان شریعتی خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی اول - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی اول - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی اول - دبستان شریعتی خرداد 1401 دبیر: سرکار خانم بلوردی

2 خرداد 1401
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی اول - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی اول - دبستان شریعتی خرداد 1401

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال دوم فارسی اول - دبستان شریعتی خرداد 1401 دبیر : سرکار خانم فتحی

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم آمادگی دفاعی دهم ریاضی و تجربی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم آمادگی دفاعی دهم ریاضی و تجربی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم آمادگی دفاعی دهم ریاضی و تجربی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن هشتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن هشتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن هشتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن نهم - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن نهم - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم قرآن نهم - خرداد 1401

2 خرداد 1401
مشاهده
سوالات امتحانی فارسی اول -خرداد 1401-پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش +پاسخ

سوالات امتحانی فارسی اول -خرداد 1401-پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش +پاسخ

سوالات امتحانی فارسی اول -خرداد 1401-پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش +پاسخ

2 خرداد 1401
مشاهده