روز دانشجو مبارک

16 آذر ماه؛ روز دانشجو بر تمامی دانشجویان و علم آموزان عزیز مبارک

پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت می کنید.

دانشجویان عزیز روزتان مبارک

فرم نظردهی