روز دانش آموز مبارک

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان عزیز مب...

درخت تو گر بار دانش بگیرد             به زیر آوری چرخ نیلوفری را

روزهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را ...

هرکسی در جستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم هایش در راه خداست

علم نافع مایه آرامش است

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی

بنشین درس بخون تا ارسطو شوی

روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان مجموعه مدارس سرای دانش مبارک

فرم نظردهی