20 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 1

20 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 1

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت را می آموزیم .

18 خرداد 1400
مشاهده
28 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 9

28 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 9

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری اردوی مطالعاتی بع صورت مجازی آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
27 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 8

27 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 8

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش و نجوهی برگزایر زنگ های فوق برنامه به صورت مجازی آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
26 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 7

26 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 7

ما در این ویدئو با سیستم اموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری جلسات با اولیا به صورت مجازی آشنا می شویم.

8 خرداد 1400
مشاهده
25 - آموزش پشتیبان - ـموزش مجازی 6

25 - آموزش پشتیبان - ـموزش مجازی 6

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازسی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری امتحانات یه صورت مجازی آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
24 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 5

24 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 5

ما در این ویدئو با سیستم های آموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری آزمون های دو هفته یکبار به صورت مجازی آشنا می شویم.

8 خرداد 1400
مشاهده
23 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 4

23 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 4

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی و نحوه ی برگزاری زنگ پشتیبان در مقطع متوسطه آشنا می شویم.

8 خرداد 1400
مشاهده
22 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 3

22 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 3

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی و نحوه ی برگزاری زنگ پشتیبان در دبستان آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
21 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 2

21 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 2

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
19 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 2

19 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی دهم سرای دانش ( جلسات سه نفره ) آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
18 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 1

18 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 1

ما در این ویدئو با ویژگی دهم سرای دانش ( جلسات سه نفره ) آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده
17 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 2

17 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی نهم سرای دانش ( مشاوره تخصصی ) آشنا می شویم .

8 خرداد 1400
مشاهده