سال روز درگذشت دکتر علی شریعتی

گر تنهاترین تنها شوم ، باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن های من است.

بیست و نهم خرداد سال روز دکتر علی شریعتی 

 

فرم نظردهی